آخرین خبرها

مزاج فرزندان بر مبنای طب سنتی

ضرب المثل طب سنتی:

مادر بزرگهابرای نوه هایشان این شعررامی خوانند
“سفیدسفید صدتومان،سرخ وسفید سیصدتومان،حالاکه رسیدبه سبزه هرچه بگیدمی ارزه”
بچه هایی که شامل “سفیدسفید”بودندمزاج سردوترداشتندکه ضعیف وتنبل بودند
بچه هایی که شامل”سرخ  وسفید”بودندمزاج معتدل داشتندوبچه های حدمتوسط بودند

بچه هایی که شامل”سبزه”بودندگرم مزاج با توانایی بالامی شدند

جالب اینکه مادران ومادر بزرگهابراساس مزاج بچه ها درسفره غذامی گذاشتند،هربچه متناسب بامزاجش غذامیخوردتا تندرست باشدوراه موفقیتش رابراساس مزاجش طی کند
اماامروزهمه بچه یک جوردیده میشودوبه تفاوت استعدادش توجه نمی شودوخیلی ازبچه ها جاده موفقیت راگم می کنند

آیامی دانیددرنسل گذشته درخواستگاری ها ازکجامی فهمیدند
توانایی زایش وتعدد فرزندآوری دخترچگونه است؟

دونشانه داشت
۱-ابروی پیوندی وپرپشت که علامت گرم مزاجی دختریود

۲-مچ پای گوشتی وقوی ،پای ضعیف ونحیف نشانه ضعف باروری بود
@soroshesalamati

@ soroshesalamati