آخرین خبرها

کیست در ادبیات طب سنتی

🔻🔻کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
علت کیست هاسردی هاست بویژه برای بانوان
درضرب المثل داریم :
درمان گرمی به دانه ناری

درمان سردی به دکان عطاری

یعنی گرمی رامی توان بادانه اناری درمان کردولی سردی شایدبه اندازه یک دکان عطاری کارببرد
@soroshesalamati