آخرین خبرها

ترس عامل از کارافتادن کلیه ها

👈آیا میدانستید  …❓

🔻ترس باعث از کار افتادن کلیه ها می شود از ترساندن هم دیگر حتی به عنوان  شوخی بپرهیزید.

http://sapp.ir/partosabzehastii