آخرین خبرها

غقیم سازی و ناباروری ها با شاهدانه و نخود فرنگی و سبزی شوید چرا

عقیم سازی و ناباروری با خوردن شاهدانه //با نخود فرنگی //شوید ( ضد نورچشم + سستی زانو + عقیمی برمردان )برای پسران و مردان بشدت مضر
ازاستاد پزشک ضیایی