آخرین خبرها

مسهل های ضد بلغم و ضد سودا و ضد صفرا بر مبنای طب سنتی

#کلیات داروهای غلبه ی طبایع(۳)

🔹انواع مسهل ها برای کاهش و یا دفع اخلاط صفرا + اخلاط سودا + اخلاط بلغم :

🔹مسهل صفرا:
کدو، کنار ، تاج ریزی، زرد آلو، گل ختمی + گل پنیرک گرم + پوست هلیله زرد + گل بنفشه + سپستان + عناب + تمرهندی+ مویز + آلوچه خشک + ترنجبین، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه، سقمونیا ، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون )، هلیله ، بسفایج ، آب انار، پر سیاوشان ، کشمش ، گل سرخ ، مغز فلوس، ترنجبین، شیر خشت، آلوچه خشک، گل گاوزبان، اسفرزه

🔹مسهل بلغم :
لعاب عناب، پرسیاوشان، فلوس، کرچک، شاطره، آلوورا، سقمونیا، فرفیون، خارشتر، فلوس، کنجد، سورنجان، عاقرقرحا، خیار دشتى، مقل، روغن کرچک، غاریقون، مغز، زنجبیل، آنزروت، ایرسا، دانه اسفند، بسفایج، سیاه دانه، انغوره، پیاز سفید، شنبلیله، جاوشیر

🔹مسهل سودا:
افتیمون و سکنجبین عسلی، آب پنیر و افتیمون، گل سرخ، سنا، گل بنفشه، افسنطین و غاریقون، مصطکى، اسطوخدوس، سه پستان، عناب، آویشن، بسفایج، هلیله، فلفل سفید، جوشانده آرام گل گاوزبان + خاکشیر، سنا و گل سرخ، صبر زرد بمقدار کم

🔹مسهل عام:
سنا و یک قاشق ماست، شکرسرخ و آب گرم، گل ختمی یا پنیرک کوچک، اسفرزه و کمی عسل، فلوس و کمی عسل، هلیله زرد و کمی عسل، خاکشیر و ترنجبین، شیر خشت، انجیر و آبجوش، فلوس و تمرهندی( با گیاه بسفایج ، عرق کاسنی و عرق شاطره مسهل سودا است)
زیتون، دمکرده گلسرخ و کمی عسل، آلوورا، روغن بادام شیرین و کمی عسل، رب انار، ترنجبین و سقمونیا خیلی کم، سنا و گلسرخ با کمی عسل یا نبات، حنظل، گل سرخ، افسنتین، تخم کتان
⛔⛔⛔داروهای غلبه طبایع (۵)

🔹مدت زمان استفاده از محلل:
🔺مدت مصرف محلل صفرا ۳ روز است
🔺مدت مصرف محلل بلغم ۱۰ روز است
🔺مدت مصرف محلل سودا ۱۵ روز است
eitaa.com/joinchat/997392393C130b75b7b2
#کپی_با_لینک_و_صلوات