آخرین خبرها

کلیه و آسیب شناسی آن بر مبنای طب سنتی

?عادات غلط آسیب زننده به کلیه : 

?نخوردن آب کافی

?نگهداشتن طولانی ادرار

?مصرف نمک کارخانه ای

?تاخیر دردرمان عفونتهای کلیوی

?مصرف زیاد گوشت

?کم خوردن غذا

?مصرف زیادمسکّن و داروهای شیمیایی

?مصرف الکل و مشروبات الکلی

?خوابیدن روی سطوح نمناک و سیمانی

?کانال طبی (نسخه حکیم)

@noskhehakim72