آخرین خبرها

کلیه و آسیب شناسی آن بر مبنای طب سنتی

📜عادات غلط آسیب زننده به کلیه : 

🔍نخوردن آب کافی

🔍نگهداشتن طولانی ادرار

🔍مصرف نمک کارخانه ای

🔍تاخیر دردرمان عفونتهای کلیوی

🔍مصرف زیاد گوشت

🔍کم خوردن غذا

🔍مصرف زیادمسکّن و داروهای شیمیایی

🔍مصرف الکل و مشروبات الکلی

🔍خوابیدن روی سطوح نمناک و سیمانی

👤کانال طبی (نسخه حکیم)

@noskhehakim72