آخرین خبرها

مزاج شناسی پوست بر مبنای طب سنتی

 تشخیص مزاج پوست

?سفیدی پوست بدن:نشانه کم خونی و کمی مایل به سردی است.

?رنگ زرد کمی مایل به قرمزی:نشانه وجود خون غیرطبیعی در بدن است.

?قرمزی پوست بدن:نشان از گرمی و پرخونی دارد.

?تیرگی پوست:نشانه خون غیرتمیز است، مستعد غلبه سودا است.

? کسانی که پوست بدن شان زرد رنگ یا مایل به زردی است با مشکلات ناشی از غلبه صفرا در بدن رو به رو می شوند.

?زردی بادنجانی:نشانه خشکی و سردی (سودا)

?رنگ گچی:سردی و تری (بلغم)

@Farsna