آخرین خبرها

فصل زمستان تغدیه و نوشیدنی سرد و تر یعنی بلغمی عامل تولید خلط بلغم

?در #زمستان پرهیز کنید:

?خوردنی‌های و نوشیدنی‌های تولید کننده خلط #بلغم (سرد و تر)

شامل آب (مخصوصاً آب سرد و به ویژه آب یخ)

? #لبنیات (مخصوصاً #دوغ و #ماست)

@Drmirghazanfari