آخرین مطلب

سموم زدایی بدن با لیموترش و روغن زیتون

💊💢آب لیموترش و روغن زیتون سم زدا و تصفیه کننده بدن هستند.
زمانی که این دو ماده در کنار هم قرار می گیرند باعث
دفع سموم بدن شده
و عملکرد کبد
و کیسه صفرا
را فعال می کنند.
این ترکیب همچنین سدی در برابرفعالیت رادیکال های آزاد آسیب رسان نیز میسازد.
بنابراین از ابتلا به بسیاری از بیماری ها پیشگیری می شود.

کانال پرفسور سمیعی 👇
رسانه باشید✅