آخرین مطلب

ریش مردان و علل سفیدی زودرس

پرسش

چراریش مردان نسل حاضر زودتر سفیدمیشود؟ولی نسل قبلی اینطورنبود

چندعلت دارد ازمهمترین علتهای آن رفتن به دندان پزشکی هاست

دندان پزشکان وقتی داروی بی حسی تزریق می کنندباعث سردی صورت می شودوپیازموی صورت روبه سردمزاجی می رود وسفیدی مونشانه غلبه سردی است

خوب طب سنتی چه راهکاری داردتا دراین شرایط اوضاع تغییرکند

آمپول بی حسی مزاج سرد وتر داردپس ازیک گرم خشک استفاده می کنیم
کمی نمک را گرم می کنیم داخل دستمال نخی می ریزیم وبه آرامی روی صورت بی حس شده می گذاریم تابه آرامی گرمی برسردی چیره شود وتعادل عضوی ایجادشود،این تعادل مانع ازسردشدن پیازمومیشود

استادخیراندیش
@soroshesalamati