آخرین خبرها

ثبت نام نهضت راهپیمایی اربعین در سامانه سماح با راه اندازی ثبت نام در هر مسجد و هر خیابان و هر کوچه

🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
یک پیشنهاد برای حضوردراربعین حسینی علیه السلام
از امروز شما که دارای رایانه و تبلت و ارتباط اینترنتی هستید از افراد مشتاق برای حضور درراهپیمایی اربعین دعوت کنید تا نام اورا درسامانه سماح ثبت کنند
🏴🏴بیایید درنهضت راهپیمایی اربعین سهیم شوید
📚🏴دراین نهضت ثبت نام همه مراکز مثل پایگاههای مسجد و صنوف و… میتوانند سهیم بوده باشند

هزینه جزیی ثبت نام اگر مجانی شود بسیار مطلوب است