آخرین خبرها

باکتری های تلفن همراه

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️طبق یک پژوهش تعداد باکتریهای تلفن همراه ۱۸برابر باکتریهای کاسه توالت عمومی است که در تابستان با سرعت بیشتری نیز به بدن منتقل میشوند چون افزایش دماباعث افزایش سرعت انتقال باکتری میشود

@sinohehsamdaliri