آخرین خبرها

هورمون زنانه و تنظیم آن بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚﷽
💠 @tanbalitokhmdan

🎎 رازیانه و بومادران و ویتاگنوس برای تنظیم هورمون خانمهاست

💮کسانی که خونریزی کم دارن رازیانه مصرف کنن (ولی رازیانه ممکن چاق کنه و در طولانی مدت ممکن اشتها را زیاد کنه )

💮کسانیکه خونریزی زیاد دارند بومادران

💮کسانیکه شهوت زیاد دارن ویتاگنوس
بخورند

👉 @tanbalitokhmdan
🍃🍃🍃🍃🍃🍃