آخرین خبرها

قاعدگی توام با کمردرد و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

خوراکی های زیر برای درمان #کمردرد در دوران #قاعدگی توصیه می شود:

✅زرده تخم مرغ،
خورش فسنجان به همراه گردوی فراوان،
خورشت کرفس،
مصرف پلو به همراه زیره

@tebiranii *