آخرین خبرها

خشکبار و آجیل خوری داروی افزایش طول عمر

#نڪات_خواندنی

روزی #یک‌مشت‌آجیل می‌تواند ۵تا۱۰سال بر عمر انسان بیفزاید
آجیل #خام بهتر است و #نباید مغزشده باشند واگر آجیل را شکستید نهایت تا یک هفته باید مصرف شود.

🌏کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
┄═•❁🍃🌸🍃❁•═┄
🌱  @tebiranii  🌱