آخرین خبرها

استخر و سونا و جکوزی و مضرات آن برای زنان

💊💊💊💊#زنان واستفاده از استخر🏊وسوناوجکوزی

👇👇👇
طبیعت آب واستخر کلا سردوتراست.

جکوزی گرم اول وسرد آخر است.

سونای بخار گرم وتر است.

سونای خشک گرم وخشک است.
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

⬅رحم وزهدان زن سرد وتر است وباتوجه به حساسیت این عضو حیاتی باید نسبت به حفظ مزاج آن کوشا بود.

⬅طبیعت آب استخر سرد وتر است ودوام استفاده از آن میتواند منجر به برخی بیماریهای سرد وتر برای زنان گردد.

⬅بهتر است زنان از استفاده زیاد از استخر خودداری کنندو حداکثر یک جلسه درهفته رفتن به استخر را کافی فرض کنند.

⬅استخرها جهت پاکسازی آب دارای کلر زیادی میباشد که نه تنها برای دستگاه تنفسی وچشم  بلکه برای رحم زنان نیز مضرمیباشد.
لذا بهتر است از مایوها والبسه استاندارد استفاده کنند.(جهت نفوذپذیری کمترآب بسمت واژن ورحم)

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
⬅بهتر است قبل از ورود به استخر کمر ورحم ومثانه خود را با روغنهای گرم مانند: سیاهدانه باحوصله ماساژ دهند  واز اقامت بیش از اندازه در استخر خودداری کنند.

⬅در پایان استفاده از استخروسونا، بدن خود را بادقت با آب دوش تمیز کرده وپس ازخشک کردن بدن، مجدد روغنهای گرم مذکور را به کمر ومثانه وتخمدان بمالندوماساژ دهند.

⬅بهتر است از سیکل ترکیبی استخر,سونای خشک وسونای تر جهت تعدیل  مزاج ورطوبت  بدن استفاده نمایند.

⬅استخر,شنا,جکوزی,سونا در زمان بارداری برای تمام زنان ممنوع میباشد.

⬅استفاده بیش از حد استخر ها میتواند سبب سردی رحم وتخمدان ودرنتیجه درصورت غلبه سردی وتری موجبات برخی بیماریها مثل عفونت رحم,نازایی, سقط جنین ناشی از رطوبت زیاد درماههای پنجم به بعد,انبساط دهانه رحم وکیست هاو… میگردد.
@Balgami
https://t.me/Balgami