آخرین خبرها

خرما یعنی انسان سازی با شجاعت

خرما یعنی 🔻🔻
یک خاطره ازنقش خوراک گرم درایجادشجاعت:

درجنگ جهانی اول ناوگان نظامی انگلستان به سواحل ایران رسیدجوانان تنگستان ودلوار درجنوب بامقاومت ورشادت وسلاحهای ناچیز ارتش انگلستان راشکست دادند
فرمانده جوانان منطقه فردی بنام رییس علی دلواری بود،نامش انگلیس رامی ترساندچون بسیارگرم مزاج ومومن بود
فرمانده انگلیسی درخواست ملاقات ومذاکره رابا ایشان مطرح میکند
رییس علی دلواری میپذیردفرمانده به رییس علی میگویدشماچه داریدکه دربرابرامپراطوری بریتانیا ایستادگی میکنید
رییس علی گفت ماخرما داریم
این گفته فرمانده رابفکربردوپس ازجلسه ساعتها فکرکردتابفمهدرییس چه گفته،فرمانده فهمیدغذادرشجاعت نقش آفرین است وخرمارییس علی دلواری وجوانان منطقه شجاع کرده است پس دستور دادنخلستانهای منطقه راگلوله باران کنندتابه آتش کشیده شود
نخلستان ها نابودشدوارتش متجاوز انگلیس بر” دلیران تنگستان “چیره شد ورییس علی دلواری به شهادت رسیدوپیکرمطهرش درگورستان وادی السلام نجف دفن شد
درس بزرگ این داستان اینستکه اگربه ملت خوراکهای گرم بدهیم روح شجاعت رادرتن آنهاتزریق کرده ایم،همین خوراک گرم توانست جوانانی تربیت کندودربرابرابرقدرتی مانندآمریکا قدعلم کنند
اکنون که این همه خوراک سرد درجامعه گسترش یافته امکان یک توطیه علیه امنیت ملی وجود دارد
سرباز وفرمانده دیروز انگلیسی، BBCامروزاست که باجملات سردکننده گرمای ماراهدف قرار داده است

استادخیراندیش
@soroshesalamati