آخرین خبرها

پفک عامل عقیمی و پرخاشگری و ناباروری در قرن ۲۱

⛔️⛔️⛔️⛔️
آیا میدانید پفک موجب عقیمی وناباروری
در کودکان میگردد ؟؟

← پفک حاوی تارترازین«ماده قرمزونارنجی رنگ» سبب اختلالات رفتاری و اضطراب وپرخاشگری و ناباروری در اطفال میشود