آخرین خبرها

پیاز داراری خاصیت گسترده بر مبنای طب سنتی

#شش_فایده_خوردن_پیاز

پیاز ضدانعقاد خون است
🔰پیاز ضد سرطان است
🔰 پیاز خون‌ساز است
🔰پیاز استخوان ساز است
🔰 پیاز ضددرد است
🔰 پیاز ضدفشارخون است

@Tebiranii🔰