آخرین خبرها

پوست و بستن منافذ آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊
برای مقابله با منافد و روزنه های پوستی درصورت ،، شب موقع خواب ژل آلئوورا به صورت بمالد تا ۱۴ روزتکرارشود💊 استاد خیر اندیش