آخرین خبرها

صدقه دادن برای دفع بیماری و بلاها و جذام و پیسی بر مبنای طب اسلامی

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷💊💊💊
🌹تاثیر صدقه در دفع بیماری ها و مرض ها
پیامبر (ص) فرمودند:
همانا صدقه هفتاد بلا ومرض
از بلاهای دنیا را دفع می کند
که کمترین آنها جذام وپیسی هست
📚شرح الاخبار للنعمان، ج۱،ص۱۶۲
🍏 @tebshia20🌿✅