آخرین مطلب

چرک و اخلاط مزمن و قدیمی و یا نزله سرد و راهکارطب سنتی

🌹🌹🌷چرک و اخلاط قدیمی ته حلق درطب سنتی بنام نزله شناخته میشود و راهکاردرمانی ان 🔻🔻
۱- مصرف قرص ایارج فیفرا برای دفع نزله تدریجی روزی یک دانه
۲- مصرف قرص جدوار برای دفع نزله تدریجی روزی یک دانه
از عطاری معتبرگرفته شود
و با اب زیاد میل شود
⛔️مصرف برای خانم های باردارو درایام پریودی ممنوع
این قرص ها نبایستی با داروهای شیمیایی داخل پیدا کند