آخرین مطلب

طبایع شناسی در بدن افراد

خودرابهتر_بشناسیم کیفیت غالب حالات

یا‌ ویژگی‌های اخلاقی افراد: بر اساس مزاج و طبعی که دارند :👇👇

گرم : جرأت ، تندخویی و خشم ، پرحرف ، وقاحت ، حدت ، طیش ؛

سرد : خوف و ترس ، کم حرف ، حیا ، وقار ، بلادت ؛

مرطوب : متنوع الرأی ، رقت و الفت‌ ؛

خشک‌ : ثبات رأی ، قساوت ؛

✅👇🏻درادامه✅👇🏻

گرمیوخشکی‌ [ #صفراوی ] : فعال و پر انرژی ، عصبی‌ و پرخاشگر‌ ، بخل‌ ، حقد ، حسد ، بیقراری ، باحرارت ، خشن ، زود خشم ، جاه طلب ، ثابت قدم ؛

گرمیوتری [ #دموی ] : شجاع و مدیر رفتارهای مخاطره آمیز ، شجاعت ، خوش بین و خوشگذران ، جدی ، سبکسر ، سطحی ؛

سردیوتری [ #بلغمی ] : صبور و باحوصله ، کُند و تنبل ، بلاهت و خمود و کاهلی‌ ، خوش‌ مشرب ، خونسرد ، سست عنصر‌ ، کُند ذهن‌ ؛

سردیوخشکی [ #سوداوی ] : دقیق و منظم بدبین و منزوی ، سوء ظن ، نفرت ، اضطراب ، نارضایتی .

🍀📚 منبع : کتاب‌ خلاصه التجارب
از حکیم‌ بهاءالدوله رازی

@eslamteb