آخرین مطلب

اسرار آفرینش اعضا و جوارح انسان بر مبنای طب روایی

🔆💠🔅💠﷽💠🔅
🔴 اسرار آفرینش اعضا و جوارح انسان

✍️امام صادق (ع) به طبیب هندی فرمودند: من به علم طب آگاهترم یا تو؟
طبیب هندی گفت: من امام چندین سوال از اسرار آفرینش اعضا و جوارح بدن پرسید ولی طبیب هندی نتوانست جواب دهد سپس امام به همه سوالات جواب دادند.

امام صادق (ع): « علت اینکه در سر چند استخوان است که به هم پیوند خورده، این است که چون سر تو خالی و گرد است، اگر به آن ضربه ای وارد شود، وقتی از یک استخوان باشد زودتر می شکند و آسیب می بیند. خدای مهربان سر را اینگونه آفرید تا از عضو مهم مغز محافظت کند.

مو را بالای سر قرار داد، زیرا روغن از طریق مو به مغز می‌رسد و چون موها تو خالی است، از موها بخارات مغز خارج می شود و گرما و سرمایی که به مغز رسیده از طریق مو خارج می‌شود

پیشانی مو ندارد تا نور به چشم ها برسد و فرد ببیند، خطوط و شیارهای پیشانی به این خاطر است که برای مدتی عرق های سرازیر شده از سر به سمت چشم را مهار کند، تا انسان بتواند در این مدت خودش عرق ها را کنار بزند

ابروها بالای چشم است تا بیش از مقدار لازم نور وارد چشم نشود چرا که وقتی نور زیادی به چشم متوجه شود، انسان دست خود را مثل سایبان برای چشم قرار می دهد تا نور اضافی وارد چشم نشود…»
ادامه دارد

📚ادامه باب ۸۷ علل الشرایع حدیث اول

☜【طب شیعه】

       🍏 @tebshia20🌿