آخرین مطلب

سوزش چشم و علل یابی

👈سلامــٺ‌چشـم‌ها

🔹ڪمبۅد مـایعاٺ بـدن،باعـٽ مـے شود چشم ها به میزان ڪافی اشڪ تولید نڪنند…
ڪه این امر باعث سوزش چشم ها میشود.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید