آخرین مطلب

بیماری های رحمی ریشه در عدم فرزندآوری است

⛔️✅ #زنده زایی یا #بیماری زایی

کار رحم #زایش است.

خانمی که بعد از ازدواج دنبال فرزند آوری نمی رود یا به تاخیر میاندازد،
رحم بسوی زایش می رود👇🏼

زایش چی؟
زایش #فیبروم، #کیست، #میوم و……..

@soroshesalamati