آخرین خبرها

تشنج مغزی و فلج مغزی و صرع مغزی و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

🍏کودکان دچار صرع و تشنج و فلج مغزی

🌕روغن مالی ملاج سر تا قبل از ۲
🌕سالگی با روغن سیاهدانه و روغن
🌕بادام تلخ . هفته ای یکی دوبار .
🌕(قبل از تشکیل کامل ملاج سر).

✍🏻اینکار باعث رشد مغزی و بهتر شیر خوردن و آرامش بخشی و رشد جسمی اطفال میشود.

🍋 @tebiranii

کودکان شیرخوار مغزش  باید از طریق کانال شیرخوردن نوزاد مغزش را گرم کنیم و مادر تغذیه گرم با کیفیت بالا مصرف کند و تغذیه سرد را کنار بگدارد