آخرین خبرها

خواب و ایام خوابیدن بر مبنای طب اسلامی

💊💊💊💊📚📚📚خواب درطب اسلامی

🔹خواب غفلت : خوابیدن در مجلس پند و یادآوری است.

🔹 خواب بدبختی : خوابیدن در وقت نماز است.

🔹خواب لعنت (فیلوله ) : خواب بعد از طلوع آفتاب است که انسان را کسل می کند .

🔹 خواب عذاب (عیلوله ) : خواب بین الطلوعین ؛ از فجر (نماز صبح) تا طلوع آفتاب که مذموم و بد می باشد.
👈در روایات از خوابیدن قبل از طلوع آفتاب ، بسیار نهی شده و مکروه است .

👈 حضرت صادق (علیه السلام ) : خواب بامداد شوم است و روزی را منع می کند و رنگ را زرد می کند و صورت را زشت می کند … و بدرستی که خداوند روزی را ما بین طلوع صبح تا طلوع آفتاب قسمت می نماید …و مرغ بریان و ترنجبین بر بنی اسرائیل در این وقت نازل می شد ، هر که در این وقت خواب بود ، بهره او نازل نمی شد .
🔹خواب راحت (قیلوله ) : خواب قبل از ظهر تا ظهر و بعد از نماز ظهر تا عصر است ، که مستحب است و در آن وقت اگر کسی خوابی ببیند دروغ نمی شود . و این خواب رفع کننده کسالت و هضم کننده غذا است .

👈خواب قیلوله نعمت است و نیکو یاوری است بر بیداری و عبادت شب
ودرمان ضعف حافظه

🔹خواب رخصت ( خوابی که اجازه داده شده) : خوابیدن بعد از نماز عشا است.

🔹 خواب حسرت : خوابیدن در شب جمعه است.
🔹خواب حیلوله : خواب بعد از ظهر یا خواب وقت ظهر است ،چون این خواب حایل و فاصل بین ظهر و نماز (ظهر) است ،حیلوله گویند . و چون تأخیر نماز از اول وقت ناپسند است ، خوابیدن در این وقت خوب نیست .

🔹خواب غیلوله : خواب آخر روز است که موجب بیماری است .

🔹 خواب بعد از عصرمکروه است . چنانکه از امیر المومنین ( علیه السلام ) روایت است خوابیدن بین الطلوعین و بین العشائین ( بین نماز مغرب و عشاء ) موجب پریشانی و فقر می شود
@soroshesalamati