آخرین مطلب

روزه داری و سحری در ماه مبارک رمضان

💊💊💊💊⛔⛔⛔👈 وقت سحر «شربت خاکشیر و تخم_شربتی» بنوشید!

✳️ این دانه ها چندین برابر وزن خود آب جذب میکنند؛ و بدن در طول روز از ذخیره آب آنها استفاده میکند و تشنه نمی شوید از سردرد و بی حالی شما نیز می کاهد.
@soroshesalamati
زیاده روی درمصرف تخم شربتی سرگیجه میدهد
💊( از معارفی )غفلت نکن امشب تخم خرفه را شربت نوشیدنی درسحرمصرف کن فردا دیگه تشنگی بی معنی است و اگر فردا آش  را با چاشنی سبزی خرفه درست کنی دیگه سوختن کبد و تشنگی و گرگرفتگی را درطول روز شاهد نیستی