آخرین خبرها

جراحی بینی و مضرات آن

#جراحی_بینی

✍ازنظرطب سنتی افرادی که بینی بزرگی دارندریه بزرگتری هم دارند.

افرادگرم مزاج بطور خدادادی بایدبینی بزرگ تری داشته باشندتاگرمای اضافی سروبدن ازآن خارج شود
باعمل بینی بخشی ازگرمای سروبدن حبس میشودواین حبس فردرابخصوص درفصل های گرم کلافه وعصبانی می کندوکلاتعادل گرمایش بدن بهم می خورد.

همانطورکه درطراحی اتومبیل هااگزوزهامتناسب باموتوراست بینی هرفردی متناسب باریه بدنش است پس باعمل زیبایی بینی اختلال درتنفس هم پدیدمی آید.
@soroshesalamati