آخرین خبرها

کلیه آلبومین دار و راهکارها بر مبنای طب سنتی

🔴بیماران کلیوی که دارای آلبومین بالا هستند و یا دفع پروتیین از کلیه ها دارند ، بهتر است بجای برنج سفید ،از والک پلو و یا ماش پلو میل کنند.

🏆🌎 @sinohehsamdaliri🌍🏆