آخرین خبرها

کیست در متعلقات واژینال و مقابله با یکی از راههای طب سنتی

📞📞📞🗣🗣پاسخ به سوال کیستهای مکرر در متعلقات واژینال

درادامه رهنمودها ، شما برای باز کردن منافذ پوست بسته برای دفع موی زیر بغل و روی آنه رحم حتما از نوره یا واجبی استفاده کنی چون خاصیت ضد کیست و آندومتر و ضد سرطان رحم دارد

وقتی واژن و مثانه سرد شده و خلط سودا در نیم تنه پایین فعال میشه و یکی از راههای تحرک بخشی و مقابله با خلط سودا  در این موضع را میتوان برای دمنوشهای گرم خوردن و اصلاح تغذیه به مزاج گرم و ریختن عسل گون در واژن فقط برای متاهلها و…. راه را برای رشد کیست مسدود ساخت که در سایت خودم دهها روش اشاره شده است