آخرین خبرها

نیروی جنسی و روش تقویت آن با تنوع مرباها بر مبنای طب سنتی

💥 چهار مربای تقویت کننده #نیروی_جنسی

۱️⃣ مربای شقاقل:

شقاقل تازه را در آب خیسانند یک شبانه روز (روی آن آب بریزند و یک شبانه روز دیگ را به آب تازه خیسانند)، بعد از آن پوست کن کنند و بجوشانند تا به قوام آید و در ظرفی کنند و بعد از چهل روز تناول کنند، باه را قوت دهد و نعوظ تمام آورد و مثانه را سود دارد.

۲️⃣ مربای بالنگ:

پوست ترنج را در دیگ کنند و به آب بجوشانند تا پخته شود و بعد از آن بیرون آورند وبفشارند و عسل صاف بر سر آن کنند و به آتش نرم بجوشانند تا به قوام آید و اگر به قند خواهند، همچنین؛ اما مربای هلیله، بالنگ، شقاقل، زردک، زنجفیل و گردکان به عسل بهتر باشد و مربای تمر هندی، آلو، سیب و امثال اینها به قند بهتر باشد. معده را قوت دهد و باه را زیاده کند.

۳️⃣ مربای زردک (هویج زرد، کزر):

زردک بزرگ را با پوست بخراشند و پاره پاره کنند و میان آن را بیندازند و در عسل و آب بجوشانند تا پخته شود و بعد از آن بیرون آورند و در عسل اندازند و اندکی جوش دهند و در ظرفی کنند و بعد از چهل روز تناول نمایند. باه را قوت دهد، سینه را نرم کند و پشت (کمر) را محکم سازد.

۴️⃣ مربای زنجبیل:

کلیه و مثانه را قوت دهد و باه را زیاده کند و قوت مجامعت ببخشد و معده ی سرد را مفید و مقوی هاضمه و ملینه آن مجفف رطوبات است.زنجبیل های درشت، رسیده و بی ریشه را پوست کنده، مقدار سه چهار ساعت در آب آهک بگذارند، بعد خوب بشویند و در آب خالص جوش دهند تا پخته گردد، آنگاه شیره قند یا نبات یا عسل صاف کرده، مخلوط کنند و جوش دهند تا قوام آید، بعد داخل شیشه نگاه دارند.

📚منبع : رفع ناتوانی مقاربتی و گنجینه داروهای جنسی، محمد مهران فر، صفحه۱۱۱

🎯 برگرفته از:
🌐 ravazadeh.com

✅ کانال رسمی حکیم دکتر روازاده
🆔 sapp.ir/ravazadeh

➡️ http://t.me/joinchat/AAAAADwUOa6m6F-zvjncnw