آخرین خبرها

سردرد و شناخت انواع آن بر مبنای طب سنتی

#سردرد ها و راهکارهای مقابله با آن

👈اگر سردرد در ناحیه پیشانی باشد و سینوزیت نباشد غلبه خلط صفرا «گرمی و خشکی» ست: کاسنی، شاطره، عناب مفید است‌

👈اگر سردرد در ناحیه شقیقه باشد غلبه خلط دم ‌«گرمی وتری» است: خوردن ترشیجات مثل آبلیمو و سرکه حتی بو کردن آنها مفید است عطر گل بنفشه نیز مفید است

👈اگر سردرد از پشت سر شروع شود غلبه بلغم «سردی و تری» است کندر خوراکی مفید است.
@tebiranii *