آخرین خبرها

طبابت های قلابی طب سنتی در قرن های گذشته

💊💊💊💊💊
طبابت های قلابی و کشنده 🔻🔻🔻

#مجموعه_حکایت_های_خواندنی_داروی_قلابی

💥 صاحب اختیارات می گوید: در این بلاد در سنه هزار و صد و هفتاد و یک هجری، ماجرایی به ظهور پیوست که بدین شرح است:

👈 شخصی درد معدۀ قدیمی داشت و دشمن وی، قوی عجوزه ای را مقدار دو مثقال بیش [۱] داد. و آن عجوزه، در حالت شدت درد، رفته گفت:

این وج[۲] را از ترکستان آورده اند. به جهت این مرض بسیار نافع است.

آن شخص یک مثقال را کوبیده با آب گرم تناول کرد که در همان ساعت عارضه به او روی داد و چشمهایش از کاسۀ سر برخاسته بیهوش گشت. طیبی آوردند و بعد از تحقیق دیدند بیش بوده است. جدوار[۳] را به دستور فرمود. هربار بسیار قی کرد به انواع رنگ ها و بعد از هفت ساعت عرق بسیار کرد و شفا یافت و درد معدۀ قدیمی بالکل زایل گردید.
[۱] گیاه بیش: گیاهی سمی که آن قدر قوی است که قادر است گاومیش را بکشد.

[۲] وج: دارویی است و آن بیخ درختی است گرم و خشک. محلل منقی معده، مفتح سدد، مدر بول است.

[۳]  گیاه جدوار: زدوار، ریشه گیاهی است که دفع سموم کند و بنفش آن معتبر باشد و بهترین پادزهر جهت گیاه سمی بیش است.

📚 منبع: کتاب قرابادین صالحی

🎯 برگرفته از:
🌐 ravazadeh.com