آخرین خبرها

گوارش و سالمسازی آن با هرلقمه غذا با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم

💊💊💊💊📚📚📚✍
امام علے(؏):

هیچگاه به سوء هاضمه مبتلا نشدم.
پرسیدند چرا؟فرمودند: زیرا هیچ لقمه‌اے
به سوے‌ دهان نبردم مگر اینکه نام خدا را
بر آن یاد کردم ✨

📚 المحاسن ۴۳۸/۲

☜【طب شیعه】

🍏 @tebshia20🌿✅