آخرین خبرها

میخچه درمانی بر مبنای طب سنتی

#میخچه_

?گل همیشه بهار تازه اش با برگ و ساقه و همه چیز چرخ شود، ۲۴ساعت در سرکه انگور خانگی مانده، سپس در آورده روی میخچه بگذارید،

?برگ مورد داخل سرکه انگور خانگی، خیسانده شود، به محل میخچه، بگذارید، چند ساعت بماند،

?مغز حرام گوسفند، پیاز پخته و مغز بیدانجیر، مخلوط کنید،به محل بمالید، چند ساعت بماند،

?بخور ماست و اسید بوریک دهید،

?عنبرنسارا دود دهید،

?عسل گون خاص بمالید،

?میخچه را دستکاری نکنید چون اگر ریشه اش بماند دوباره ریشه میکند،

https://telegram.me/joinchat/AaT1Xj6Vs4X6tsmZkU4jog