آخرین خبرها

بارهنگ و خاصیت ذاتی آن بر مبنای طب سنتی

عرق بارهنگ?

ضعف جگر و طحال، زخم روده، معده و اثنى عشر را درمان می کند

عرق بارهنگ خونریزى (ریه، بواسیر و حیض) را برطرف می کند

عرق بارهنگ تهیه شده از برگ و دانه بارهنگ می باشد

عرق بارهنگ دارای طبیعیت سرد است

عرق بارهنگ اسهال، عرق زیاد، خونریزى دهان، لثه و اجزاء بدن را درمان میکند

عرق بارهنگ عفونت زخم ها، کثیفى چشم را برطرف می کند
گیاه بارهنگ عرق بارهنگ ضعف جگر و طحال، زخم روده، معده و اثنى عشر را درمان می کند

عرق بارهنگ کثیفى خون، یرقان، خونریزى (ریه، بواسیر و حیض) را برطرف می کند

عرق بارهنگ اسهال خونى، ورم و رطوبت زخمها، زخم چرکى گوش، ضعف باه را درمان می کند

عرق بارهنگ برای درد سینه، سرفه، عطش، سوزش بول، بدهضمى، سل مفید است

عرق بارهنگ التهاب کلیه و مثانه، جوش صورت، ورم ملتحمه، گزیدن زنبور، پشه و هارى مفید مى ‏باشد.

boalii.ir/2631