آخرین خبرها

سردرد با غلبه خلط گرم و راهکارهای درمانی برمبنای طب سنتی

?سردرد با غلبه خلط گرم و راهکارهای درمانی برمبنای طب سنتی 

۱- گلسرخ با گل ارمنی با مخلوط و با اب خمیرشده به ملاج سر و پیشانی ضماد شود

۲- پودربرگ بید با پودر گلسرخ با پودر گل ارمنی با پودر مورد با اب خیس و خمیر شده بر تاج سر و پیشانی ضمادشود

۳- سرکه سیب ضمادشود

۴- فسد رگ قیفال تحت نظر پزشک طب سنتی

منبع کتاب رازدرمان جلد سوم دکتراحمدی ص ۱۷

مطالب فوق کاملا مجرب است این فرمول برای سردرد مزاج سرد کارائی ندارد