آخرین مطلب

لثه و جابجا شدن لثه و سفت کردن لقی دندان بر مبنای طب سنتی

💊💊💊جابجاسازی لثه و سفت کردن دندان

اگر گیاه عاقر قرحا را ۴۰ روز در سرکه قرار دهید و لثه را با آب بشویید لثه نرم میشود
بطوری که با انگشت هم میتوان دندان را در آورد و نیز ارتودنسی دراین صورت نیز بسیار آسان میشود چون لثه نرم شده است و جا به جایی راحت انجام میشود و اگر خواستیم لثه را دوباره سفت بکنیم با نمک و عسل این کار را انجام میدهیم.
🍃 عاقر قرحا سودازدا است و در هر جا که اثر سودا این گیاه انبساط پدید می آورد و از هم بازکرده و نرم می کند مثل زگیل و زائده های استخوانی و شبه استخوانی خصوصا پای پرانتزی و کک و مک
@tebiranii