آخرین مطلب

دورکردن اجنه و شیاطین

@Alshefaa ☀️

🔴اعمالی که #جن و #شیاطین را دور میسازد

استادصاحبالامری

🔹گفتن بسم الله اول واخر هر کار
🔹قراءت قرآن خصوصا سوره یس،جن،چهار قل .حتما هنگام قراءت به قران بنگرد
🔹اویزان کردن قران در خانه
🔹گفتن:الهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه
🔹اذان را بلند در خانه بگوید
🔹نوشتن ونگه داشتن حرزها(مانند حرزابی دوجانه؛حرزامام علی علیه السلام؛حرز امام جواد،حرزهای مجرب
🔹درگوش راست اذان وگوش چپ اقامه گفتن
🔹هروقت وارد منزل شدید باصدای بلند بگویید (السلام علیک ایها النبی ورحمه الله وبرکاته وسوره توحید بخوانید)
🔹تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام بعداز هرنماز

🔹صدقه دادن واطعام مساکین
🔹شستن سر با ختمی وسدر خصوصا روز جمعه در ساعت سعد
🔹سوره حمد را بازعفران در اب باران تازه بنوسید وحل کنید وهر روز بخورید
🔹شخص جن زده وسحر شده اسپند بخورد وروغن اسپند به بینی بچکاند
🔹استفاده از روغن زیتون هم در غذا هم مالیدن
🔹نگه داشتن یک جفت کبوتر در خانه ویا مرغ وخروس
🔹خوردن انار
🔹به دست کردن انگشتر جزع یمن؛عقیق یمن،فیروزه عجمی،حدیدچینی،یاقوت زرد،زمرد
🔹از وسایل اهنی پرهیز کنید حتی در خانه وهمراه خود مانند انگشتر اهنی(به جای ان نقره نگه دارید)
🔹هفته ای دوبار اسپند+مصطکی+کندرنر+ دود کنید
🔹اب دهان خود را به جانب چپ بیاندازید

🔹۱۱بار ایه الکرسی را در گوش مجنون بخوانید
🔹درساختمانهایی که سقف بیش از سه مترونیم دارن زندگی نکنید
🔹همیشه بر روی زمین بخوابید وازتخت خصوصا باارتفاع پرهیز شود
🔹در خانه به هیچ وجه تنها نخوابید وشب رابه صبح نرسانید مگر با خواندن قران وتعویذات
🔹به هیچ وجه عریان درخانه نباشید

🔹لباسهای قرمز وصورتی حد الامکان نپوشید
🔹طعام داغ نخورید
🔹بستن حرز امام جواد علیه السلام بربازوی راست


✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء✅

       ☀️دوای الهی=شفاءالهی☀️

t.me/joinchat/AAAAADzjsobl47tubiIM3A