آخرین مطلب

چرا شکم با عادت های غلط بزرگ میشه

🍏 شش عادتی که باعث بزرگ شدن شکم می‌شوند👇

_ وقتی تشنه هستید نوشابه می‌نوشید
_ بشقاب بزرگ غذایتان را پر می‌کنید
_ دیروقت شام می‌خورید
_ صبحانه نمی‌خورید
_ هیجانی غذا می‌خورید
_ تا دیروقت بیدار می‌مانید

آنچه نمیدانستی🤔👇
https://eitaa.com/joinchat/349241597Ccfa393e1d8