آخرین مطلب

خشم و غضب و عصبانیت و آثار آن در تولید بیماریها

📝بیماریهایی ڪه بعلت خشم و عصبانیت ایجاد میشود:

🔴بیماریهای قلبی و تنگی نفس
⚪️سڪته مغزی بعلت لخته شدن خون
🔴زخم معده،سرگیجه
⚪️سر درد، فلج اعضاء
🔴از دست دادن توده عضلانی
@soroshesalamati