آخرین مطلب

خشم و غضب و عصبانیت و آثار آن در تولید بیماریها

📝بیماریهایی ڪه بعلت خشم و عصبانیت ایجاد میشود:

🔴بیماریهای قلبی و تنگی نفس
⚪️سڪته مغزی بعلت لخته شدن خون
🔴زخم معده،سرگیجه
⚪️سر درد، فلج اعضاء
🔴از دست دادن توده عضلانی
@soroshesalamati

🚶‍♂عصبانی هستید؛ راه بروید.

قدم زدن بهترین وسیله برای رهایی سریع از #عصبانیت است.

💠 با حرکت، #هورمون استرس کاهش می یابد و در بدن “اندورفین” «هورمون شادی» آزاد می‌شود. ☺️

روانشناسی

سلامتی

@salamatkade_shefa