آخرین مطلب

سرگیجه درمانی بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚📚سرگیجه درمانی بر مبنای طب سنتی

چطور بفهمیم سرگیجه بعلت کم خونیه یاغلبه خون یاچربی خون ؟
⇦ اگرموقع بلندشدن چشم‌ تارشدکم خونی
⇦ اگرموقع بلند شدن «یا ازپله بالا رفتن» زمین یاآسمان میچرخیدغلبه خون یاچربی خون

تلگرام و ایتا : @drhasanati
دکتر حسناتی – طب سنتی –

نظرات معارفی
اگر سرگیجه ناشی از صفرا باشد چنند قطره به پیشانی سرکه مالیده شود

و اگر از سردی باشه روغن مرزنجوش مالیده شود