آخرین مطلب

نابینایی نوزادان و علل یابی بر مبنای طب سنتی

کوری کودکان برمبنای طب اسلامی:

امام صادق علیه السلام فرمود: در هنگام آمیزش به آلت جنسی زن نگاه نکنید که بیم آن می رود فرزند کور شود.

لال بودن فرزند برمبنای طب اسلامی:

از امام صادق علیه السلام نقل شده که: مرد و زن در هنگام آمیزش سخن نگویند، زیرا بیم آن می رود که فرزند لال شود.

📚📚کانال حوزه نت
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3844/29587/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87