آخرین مطلب

علل یابی برص و یا جذام بر مبنای طب روایی

بیماری جذام و برص از منظرطب اسلامی:

کسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: چرا بیماری جذام و برص دامنگیر کودکان می شود؟ حضرت فرمود:
«مَنْ جامَعَ اِمْرأئهً وَهِیَ حائضٌ فَخَرَجَ الوَلَدُ مَجْذُوما اَو أَبْرَصَ فَلا یَلُومَنَّ الاّ نَفْسَهُ؛..

اگر کسی با همسرش در حال حیض نزدیکی کرد و فرزندش با جذام یا برص به دنیا آمد، فقط خودش را سرزنش کند.»

📚📚کانال حوزه نت
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3844/29587/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%87