آخرین مطلب

کاشت هسته میوه ها و غفلت ایرانی ها

بزودی فصل میوه های هسته دار میرسد. مثل هلو، آلو، زرآلو، گیلاس و آلبالو..در خواست ما این است که هسته این میوه ها را دور نیندازید”داخل دهان نشود بهتر است” بلکه بشورید و خشک کنید و آنها را در یک دستمال نگه دارید و داخل ماشین تان بگذارید.
هر وقت که به پیک نیک و سفر میروید، این دانه ها را در زمین بکارید.
دولت تایلند در سالهای اخیر در بین شهروندانش، این طرح را به این صورت هدایت کرده و موفقیت زیادی کسب نموده. شمار درختان میوه در طبیعت بدین صورت افزایش یافته، مخصوصا در مناطق شمالی تایلند، مالزیاییها هم در این ابتکار عمل به تایلندیها پیوسته اند.
لطفا منتشر کنید.

درختکاری

@soroshesalamati