آخرین مطلب

تقویت نیروی جنسی با خوردن مرباجات

🔺 مرباجات مفید برای تقویت قواى جنسى

🔸 مرباى شقاقل
🔸 مرباى بالنگ
🔸مرباى بهارنارنج
🔸 مرباى پوست پسته
🔸 و مربائى که با مغز گردو و عسل و دارچین درست مى‏ شود .

(در تهیه مربا بهتر است بجاى شکر چغندر از شکر نى یا از عسل استفاده شود.)

🌿 @TebbolAeme 🌿