آخرین مطلب

آروغ و بادگلو از منظر طب سنتی یعنی گوارش سرد و مثانه سرد و سیستم ایمنی سرد بدن

🔺🎥 جلوگیری از آروغ زدن و باد گلو

🌸 💠آروغ زدن یا بادگلو و راهکارهای طب سنتی 🔻
بعدغذا نصف استکان عرق بومادران با یک قاشق عرق زنیان تا چند ماه
۲- پودرزیره روی غذا
۳- خانمها درغیرپریودی پودریا عرق رازیانه
۴- درداخل ناف یک قاشق روغن کرچک ریخته و ارام به جهت عقربه ساعت به مدت یکربع ماساز
۵- اب وسط غذا ممنوع مگرخشکی بالاباشد
۶- بعدغذا نخوابد
۷- روی معده ماساژ
۸- روی غذاها روغن زیتون
۹- روزی چنددانه سیاهدانه بجود

خانمهای باردار با مشورت پزشک و بادوز بسیار کم