آخرین مطلب

دوره رشد و نمو یعنی مزاج دموی از بدو تولد تا سی سالگی بر مبنای طب سنتی

دوره رشد و نمو ⠀

🍃در این دوره از زندگی که می تواند تا حدود ۳۰ سالگی ادامه یابد بدن انسان دائماً در حال رشد و نمو است همچنین مزاج رایج این دوره گرم و تر می باشد.⠀


🍂 گروه تحقیقات جامعه گیاه‌ درمانی ایران 🍂 ⠀

🍁 @irihmsir 🍁⠀

جامعهگیاهدرمانیایران #رشد #سنرشد #مزاجگرم #گرممزاج #مزاجتر #مزاجگرمتر #طبسنتی #طب_ایرانی #مزاج